· Dresden ·

CoPath: Wymiana z terenami przygranicznymi z całej Europy

Firma core-consult świadczyła usługi doradcze w przygotowaniu projektu INTERREG IVC „CoPath”. Usługi obejmowały planowanie budżetu, finalizację wniosku i koordynację działań we ścisłej współpracy z wnioskodawcą. Projekt złożony w drugim naborze, niestety nie został ostatecznie zatwierdzony do realizacji.

Ideą projektu było wspieranie współpracy regionów przygranicznych w celu tworzenia transgranicznych regionów gospodarczych. Oprócz wymiany doświadczeń przewidziana była prezentacja wzorcowych modeli pomyślnie przebiegającej, transgranicznej współpracy regionalnej i rozwoju regionalnego oraz zastosowanie ich w regionach przygranicznych uczestniczących w projekcie: DE-PL-CZ, HU-RO-RS i ES-PT. Firma core-consult zajmowała się finalizacją składania wniosku projektowego, na którą składało się opracowanie planu finansowego, przygotowanie merytoryczne wniosku jak i koordynacja zadań partnera wiodącego w procesie przygotowywania wniosku projektowego.

Czas współpracy: 11/2008 – 01/2009

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG IVc