· Magdeburg ·

RUMOBIL: Publiczny transport w regionach dotkniętych zmianami demograficznymi

Na zlecenie referatu ds. rozwoju demograficznego i prognozy w Ministerstwie Rozwoju Terytorialnego i Transportu Saksonii-Anhalt core-consult przygotował międzynarodowy projekt RUMOBIL. Zajmuje się on  poszukiwaniem pomysłów na promowanie transportu publicznego w szczególności na terenach wiejskich w obliczu zmian demograficznych.  Wniosek... Więcej informacji

Tematy: Transport, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Magdeburg ·

RUMOBIL: Integracja regionów peryferyjnych z siecią transportu publicznego

RUMOBIL to transnarodowy projekt w ramach którego współpracują jednostki administracji publicznej oraz podległe im instytucje odpowiedzialne za organizację transportu publicznego, które szukają nowych rozwiązań w celu lepszego połączenia obszarów wiejskich oraz regionów borykających się z problemami demograficznymi z sieciami... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Dresden ·

VirtualArch: Archeologia i wirtualna rzeczywistość

core-consult rozwija na zlecenie Krajowego Urzędu Archeologii Wolnego Kraju Związkowego Saksonii międzynarodowy projekt w ramach programu CENTRAL EUROPE. Archeologiczne dziedzictwo kulturowe w całej Europie jest często poddawane różnym niekorzystnym naciskom. Znaleziska archeologiczne konkurują z innymi rodzajami użytkowania danej... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Turystyka
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Erfurt ·

SubNodes: Poprawa połączeń z węzłami transportowymi

Projekt zakłada lepsze połączenie obszarów peryferyjnych z głównymi węzłami transportowymi sieci kolejowej TEN-T za pośrednictwem tzw. Sub-Nodes – drugorzędnych węzłów transportowych. Dzięki rozbudowie infrastruktury sieci TEN-T znacząco poprawiła się dostępność głównych węzłów transportowych. Jednak sieć transportu... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu, Sekretariat projektu

· Erfurt ·

OptiTrans: Połączenie terenów podmiejskich z sieciami lokalnego transportu publicznego

OptiTrans to pięcioletni projekt dotyczący optymalizacji transportu publicznego na terenach podmiejskich. W wyniku europejskiej wymiany doświadczeń, odbywającej się z udziałem siedmiu regionów, zostaną opracowane wieloletnie plany działań wskazujące w jaki sposób fundusze strukturalne Unii Europejskiej mogą być użytkowane w... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: INTERREG EUROPE
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Stuttgart ·

TEEM: Integracja społeczna i na rynku pracy młodzieży ze środowisk marginalizowanych

core-consult wspiera Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej/Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) w opracowaniu wniosku projektu do drugiego etapu I naboru programu INTERREG Region Dunaju. GIZ w roli Partnera Wiodącego planuje projekt dotyczący integracji społecznej oraz integracji na rynku pracy młodzieży ze środowisk... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji
Program: Danube Region 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Magdeburg ·

SKILLS+: cyfryzacja w małych przedsiębiorstwach

Firma core-consult opracowała projekt „Skills+“ w ramach Programu „INTERREG Europe“ i złożyła w pierwszym naborze propozycję projektu. Koncentruje się on na strategiach i polityce rozwoju terenów wiejskich ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowe możliwości technologii cyfrowych. We wniosku bierze udział 13 podmiotów z 11... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG EUROPE
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Sachsen-Anhalt ·

SKILLS+: Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwach na obszarach wiejskich

Proces tworzenia sieci szerokopasmowych w Niemczech, jak i większości innych regionów europejskich nadal trwa. Z kolei zasięg w ramach szybkich połączeń internetowych na wielu terenach wiejskich dopiero został utworzony lub też ma status przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji na przyszłe lata. Trzeba natomiast brać pod uwagę,... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG EUROPE
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Oelsnitz/Erzgeb. ·

CliMine: Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenach pokopalnianych

Obszary i nieruchomości pogórnicze, dawne szyby górnicze, stare hałdy są odpowiedzialne za emisję CO2 czy też metanu, a tym samym mają udział w emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnym. Głównym celem projektu CliMine, w którym rolę partnera wiodącego pełniłoby miasto Oelsnitz/Ezrgeb.*, jest utworzenie/wypracowanie... Więcej informacji

Tematy: Ochrona klimatu, Rozwój miejski i regionalny
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Dresden ·

ArchaeoMontan 2018: Instytucjonalizacja transgranicznych badań średniowiecznego górnictwa w Rudawach

W ramach transgranicznej współpracy w projekcie ArcheoMontan planowane są badania średniowiecznego górnictwa na terenie Rudaw. W tym transdysciplinarnym projekcie udział bierze 9 Partnerów z Saksonii oraz Czech. Projekt ma na celu m.in. zbadanie tego jak doszło do zasiedlenia Rudaw oraz jaką rolę odegralo w tym procesie górnictwo.... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Turystyka
Program: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu