· Wien ·

Przeprowadzenie analizy programów: Zapobieganie, zgłaszanie i ściganie błędów lub nieprawidłowości w ramach funduszy strukturalnych

Firma core-consult wspierała INTERRACT w zakresie przeprowadzenia analizy programów pod względem finansowych nieprawidłowości i roszczeń dot. zwrotu środków pieniężnych ze strony programów,  jak również ze strony Komisji Europejskiej. Analiza przeprowadzana była wspólnie z wieloma programami współpracy terytorialnej. Celem projektu było zainicjowanie procesu wzajemnego uczenia się podmiotów uczestniczących w programach. Prowadzone, w zakresie analizy, działania koncentrowały się na wymianie doświadczeń oraz bazowały na sprawdzonych, praktycznych metodach.

Tematy studium badawczego dotyczyły zapobiegania, wykrywania oraz monitorowania błędów oraz nieprawidłowości, jak również zastosowania odpowiednich procedur w przypadku wystąpienia żądania zwrotu nienależnie wypłaconych środków finansowych w programach. Ponadto opracowane zostały odpowiednie strategie zapobiegania i przewidywania, jak również zaprezentowane zostały metody praktycznego postępowania, w przypadku konieczności zwrotu środków finansowych bądź wystąpienia innych nieprawidłowości.

Czas współpracy: 02/2011 – 11/2011

Tematy: Współpraca administracji
Program: INTERACT